محل لوگو

بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام


این متن شامل 26 صفحه می باشد 

 

امروزه نه تنها بر علاقه مندان و شيفتگان انقلاب اسلامي بلكه حتي براي دشمنان ومخالفين اين انقلاب ترديدي نمانده و به آن معترف هستند كه پيروزي انقلاب اسلامي درايران و سقوط رژيم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) نقطه عطف مهمي در تاريختحولات سياسي اجتماعي ايران و حتي جهان بشريت بوده است افغانستان عامل مهمي برايبازتاب انقلاب اسلامي در آسياي مركزي بود. در دهه نخست انقلاب اين كشور تحت اشغالبود و سربازاني از ممالك آسيايي شوروي، در افغانستان مي جنگيدند كه به نوعي بامجاهدين تماس داشتند.

انقلاب اسلامي ايران براي مسلمانان جنوب شرقي آسيا پس از گذشت سال هاي اوليه - پيش از آن به عنوان الگويي اجتماعي و قابل تكرار مطرح باشد- به مثابه منبعي الهامبخش تلقي و موجب تجديد توان حركت انقلاب اسلامي در اين جوامع شد.

با گذشت ربعقرن از پيروزي انقلاب اسلامي به نظر مي رسد كه زمان مقتضي براي ارزيابي اثرات وبازتاب برون مرزي انقلاب اسلامي فرا رسيده و مي توان بازتاب آن را در گذشته و اثراتاحتمالي آينده احتمالي آينده انقلاب را بر جهان اسلام مورد بررسي و تجزيه و تحليلقرار داد و اين مهمي است كه در اين مقاله بدان پرداخته شده است.

انقلاب اسلامي ايران به دليل جاذبيت در شعارها، اهداف، روش ها، محتوا و نتايجحركت ها و سابقه مشترك ديني و تاريخي و شرايط محيطي منطقه اي و بين المللي، پديدهاي اثرگذار در جهان اسلام بوده است. اين مايه هاي اثر بخش به طور طبيعي يا ارادي وبرنامه ريزي شده و از طريق كنترل هايي چون ارگان هاي انقلابي سازمان هاي رسمي دولتيو اداري، ارتباط علمي و فرهنگي، مبادلات تجاري و اقتصادي، در كشورهاي مسلمان بازتابيافته و دولت ها و جنبش ها و سازمان هاي ديني را در آن جوامع به درجات مختلف متأثراز آن نموده است.

امروزه نه تنها بر علاقه مندان و شيفتگان انقلاب اسلامي بلكه حتي بر دشمنان ومخالفين اين انقلاب ترديدي نمانده و به آن معترف هستند كه پيروزي انقلاب اسلامي درايران و سقوط رژيم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) نقطه عطف مهمي نه تنها درتاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران بلكه جهان اسلام و حتي جهان بشريت بوده است.

از آن مهمتر تحولي است كه در نظام بين الملل و جهان بشريت ايجاد كرده است. نظامي كه بعد از عهدنامه «وستفاليا» با مركزيت دولت هاي اروپايي و بعد از آن بامشاركت ايالات متحده آمريكا شكل گرفت و جنگ هاي بزرگ جهاني در رقابت با اين قدرت هابود و كشورهاي جهان سوم و منجمله دولت هاي اسلامي را تابعي غير اثر گذار از نظامشكل گرفته در غرب مي ديدند. مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي اين قانون مندي در همريخت، نظام دو قطبي به چالش كشيده شد و نهايتاً فروپاشيد و با وجود گذشت نزديك به۱۵سال همچنان بر سر ايجاد نظام آينده (نظام تك قطبي و چند قطبي) با هم اختلافداشته و پذيرفته اند كه جهان اسلام به عنوان يك قدرت در حال ظهور در شكل گيري نظامآينده بلاترديد نقش كليدي خواهد داشت و اين مطلب را از تئوري پردازي ساموئلهانتينگتون در «برخورد تمدن ها» و نوشته ريچارد نيكسون كه اعتراف مي كند قرن بيست ويكم قرن ظهور اسلام است مي توان مشاهده كرد.

دولت هاي غربي به طور اعم و دولت ايالت متحده آمريكا به طور اخص نسبت به اينانقلاب با خصومت و كينه برخورد نموده و اين امر ناشي از دو اصل بود: يكي وابستگيشديد و مطلق رژيم گذشته به غرب و به ويژه آمريكا و در واقع به خطر افتادن غرب درايران بود و دوم اينكه اصولاً انقلاب هاي بر پايه ارزش هاي ديني و اسلامي، نظام هايفكري سكولار ليبرال غرب را به چالش كشيده و پيش بيني ها و تئوري هاي آنها را مخدوشمي كرد.

پيروزي انقلاب اسلامي كه با بهت و حيرت اغلب دولت ها مواجه شده بود براي كشورهايبلوك شرق دو مشكل اساسي به وجود آورد: اول اينكه با توجه به چارچوبه هاي تحليلماركسيستي چگونه مي توان اين انقلاب را تحليل و چرايي و چگونگي آن را توجيه كرد،انقلابي كه نه بر پايه معيارهاي اقتصادي قابل تبيين بود و نه انگيزه ها و ارزش هايديني مسلط بر آن در آن چارچوبه تحليل قابل توجيه و استدلال بود و از طرف ديگر باتوجه به روابط حسنه اي كه اغلب آنها با رژيم شاه داشتند به چه ترتيبي روابط خود رابا رژيم انقلاب تنظيم نمايند.

در مورد دولت هاي اسلامي مي توان گفت كه بازتابانقلاب اسلامي در اين دولت ها كه عموماً پايگاه مردمي نداشته و وابستگي جدي به جهانغرب و به ويژه آمريكا داشتند به طور كلي منفي بوده است. به عبارت ديگر مي توان گفتهر دولتي كه در اثر اين تحول در ايران براي آينده خود احساس خطر بيشتري مي كرده استبازتاب انقلاب اسلامي منفي نيز بوده و عكس العمل هاي فوري اين دولت ها را نيز برهمين اساس مي توان مشاهده كرد و جالب اينكه هر دولتي كه از اكثريت قوي تر شيعيانبرخوردار بوده و يا داراي اقليت نسبتاً چشمگيري از شيعيان بوده است،


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ دی ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 402

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما